Słownik zawiera podstawowe definicje związane z pomocą prawną w wypowiedzianych kredytach i pożyczkach oraz oddłużaniem hipotecznym

hipoteka, oddłużanie, sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Zobowiązanie

stosunek cywilnoprawny pomiędzy osobami prawa cywilnego, regulujący zależności majątkowe i niemajątkowe pomiędzy tymi osobami, które są chronione przez prawo cywilne
świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania; jego celem jest pełne zaspokojenie interesu wierzyciela

Wierzyciel

osoba, której należy świadczyć, której należy się świadczenie

Dłużnik

osoba, która musi świadczyć

Chwilówka

zazwyczaj krótkoterminowa pożyczka w kwocie kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Daje możliwość uzyskania od pożyczkodawcy środków pieniężnych przy szybkiej decyzji kredytowej podejmowanej w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu z pożyczkami lub kredytami oferowanymi przez banki

Roszczenie

prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby określonego zachowania się

Kredyt bankowy

umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność

Kredyt obrotowy

kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy, na przykład pokrycie bieżących potrzeb, zakupu środków trwałych, wyposażenia, itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – czyli umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników.

Kredyt indeksowany

rodzaj kredytu walutowego, w którym wysokość zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty w momencie wypłaty środków 

Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciel będzie mógł wybrać, czy zaspokoi się z samej rzeczy np. z sumy uzyskanej z jej sprzedaży, czy też będzie żądał świadczenia pierwotnie przez dłużnika przyrzeczonego.

Wierzytelność niezabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która nie jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciela, będzie on mógł się domagać spełnienia świadczenia wyłącznie na zasadach ogólnych

Zastaw

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; zastaw można ustanowić na ruchomości oraz na niektórych prawach zbywalnych np. akcjach czy obligacjach

Hipoteka

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Hipoteka umowna

hipoteka, która co do zasady powstaje w wyniku umowy zawieranej przez właściciela nieruchomości z wierzycielem, któremu przysługuje podlegająca zabezpieczeniu wierzytelność

Hipoteka kaucyjna

obecnie takiej hipoteki już nie ma

Hipoteka łączna

hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność obciążając więcej niż jedną nieruchomość lub prawo; w przypadku hipoteki łącznej wierzyciel może zaspokoić się według swojego uznania w całości lub w części z każdej z tych nieruchomości lub praw z osobna, z niektórych z nich albo ze wszystkich łącznie

Hipoteka przymusowa

powstaje wskutek orzeczenia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki wydanego na wniosek wierzyciela, który dysponuje dokumentem stwierdzającym bądź uprawdopadabniającym istnienie wierzytelności podlegającej zabezpieczeniu w ten sposób

Restrukturyzacja długu

przekształcenie, zmiana struktury długu; korzystny dla dłużnika proces, w ramach którego dług i formuła jego spłaty są dostosowywane do jego możliwości finansowych, przy uwzględnieniu słusznego interesu wierzyciela

Umorzenie długu

zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia


Masz problem z leasingiem? Zapraszamy do sekcji pomocy prawnej: pomoc prawna w leasingu

Słowa kluczowe:

[kredyt, wypowiedziany kredyt, rozwiązany kredyt, pożyczka, wypowiedziana pożyczka, hipoteka,  chwilówka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, słownik, słowniczek, definicja]