Uncategorised

Oddłużenie hipoteczne

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami oddłużenia hipotecznego, sprzedaży i zamiany nieruchomości z hipoteką, w egzekucji i w kredycie. Nasz wyspecjalizowany zespół doradców oraz prawników zapewni Państwu kompleksową obsługę prawną i konsultingową w zakresie restrukturyzacji długów i zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie, w zakresie sprzedaży nieruchomości z hipoteką oraz nieruchomości w egzekucji i w kredycie.

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Nieruchomość obciążoną hipoteką trudniej jest sprzedać, niż nieruchomość o podobnych parametrach, lecz bez hipoteki. Istotną cechą hipoteki jest bowiem to, że nie wygasa ona w przypadku zmiany właściciela nieruchomości obciążonej. Nowy nabywca takiej nieruchomości będzie więc musiał liczyć się z tym, że w przypadku ewentualnych problemów dłużnika, który nieruchomość sprzedał, ze spłatą jego  zadłużenia, wierzyciel będzie się mógł zaspokoić bezpośrednio z zakupionej nieruchomości, do wysokości sumy ustanowionej hipoteki.

Co wybrać: kredyt dla zadłużonych czy restrukturyzować istniejące zobowiązanie hipoteczne?

Na tak postawione pytanie trudno o jednoznaczną odpowiedź, bez dokładnego zbadania możliwości finansowych dłużnika, posiadanego przez niego majątku, bieżących potrzeb oraz okresu, w którym chciałby on spłacić swoje zadłużenie. Ogólna zasada stanowi, iż osoby, którym sytuacja finansowa pozwala w sposób kontrolowany i bezpieczny zaciągnąć kolejny kredyt na spłatę już istniejącego zadłużenia, mogą pokusić się o takie rozwiązanie jego spłaty. W przypadkach natomiast, gdy wysokość długu jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do możliwości płatniczych dłużnika, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest jego restrukturyzacja.

Upadłość konsumencka w przypadku posiadania nieruchomości z hipoteką

W ostatnich latach pojęcie upadłości konsumenckiej staje się coraz bardziej popularne, lecz nie zawsze taka upadłość stanowi najlepsze rozwiązanie problemu zadłużenia.  W kontekście przedstawianego zagadnienia trzeba jednak wyraźnie przesądzić, że posiadanie nieruchomości obciążonej hipoteką nie wyklucza ogłoszenia takiej upadłości wobec osoby zadłużonej.

iZapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią KONTAKT

Na czym polega oddłużanie hipoteczne?

Oddłużanie hipoteczne jest to proces, który polega na stopniowym pomniejszaniu wysokości zobowiązania dłużnika, które jest zabezpieczone hipoteką,  finalnie skutkujący zarówno spłaceniem długu (pełnym zaspokojeniem wierzyciela), jak i wygaśnięciem samej hipoteki. Co istotne, dla uzyskania powyższego rezultatu, nie zawsze konieczna jest pełna spłata zadłużenia.

Jak wykreślić hipotekę po spłacie długu?

Po spłacie długu zabezpieczonego hipoteką wierzyciel ma obowiązek wydać dłużnikowi dokumenty potrzebne mu do wykreślenia hipoteki (tzw. kwity mazalne). Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego na formularzu KW-wpis oraz załączyć do niego właściwe dokumenty i opłacić.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Mieszkanie, dom, lokal, dowolną nieruchomość zabezpieczoną hipoteką, na którą został udzielony kredyt można sprzedać lub zamienić. Proces taki najlepiej przeprowadzić z udziałem kancelarii prawnej, która zapewni profesjonalną obsługę i koordynację wszystkich czynności prawnych. W szczególności możliwe są różne rozwiązania, np. przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, spłata kredytu, cesja kredytu, ustanowienie dłużnika rzeczowego i osobistego, spłata kredytu.

Sprzedaż nieruchomości podczas egzekucji

Swobodne dysponowanie przez dłużnika nieruchomością w trakcie prowadzonej przeciwko niemu egzekucji komorniczej zazwyczaj jest niemożliwe. W praktyce bowiem bardzo łatwo jest komornikowi wyszukać majątek nieruchomy dłużnika, a jego zajęcie, uniemożliwia dłużnikowi jego skuteczną sprzedaż; ściślej, rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Powyższe nie oznacza jednak, że w każdym przypadku niemożliwe jest sprzedanie takiej nieruchomości osobie trzeciej. Odpowiednie uzgodnienie transakcji między zainteresowanymi podmiotami i jej finalizacja w określonym terminie, może doprowadzić nie tylko do skutecznej sprzedaży nieruchomości dłużnika, ale także do zakończenia postępowania egzekucyjnego i pełnego zaspokojenia wierzyciela.

Egzekucja z nieruchomości

Jest to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty.

Zamiana mieszkania zadłużonego / sprzedaż mieszkania zadłużonego

W przypadkach, w których wysokość zadłużenia znacznie przewyższa możliwości płatnicze dłużnika lub w ogóle brak jest takich możliwości po jego stronie (często zresztą z powodów obiektywnych), konieczne jest - w ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia, dokonanie sprzedaży jego mieszkania w celu rozliczenia długu. Istotnym jest przy tym, iż taki dłużnik nie może po dokonanej sprzedaży pozostać bez mieszkania. Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja prowadzi zatem nie tylko do całkowitego umorzenia zobowiązania, bądź jego umorzenia w większej części, ale także do ustalenia planu ewentualnej dalszej jego spłaty (w przypadku umorzenia częściowego) na warunkach korzystnych dla dłużnika, przy zapewnieniu mu mieszkania zastępczego, w pełni odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom.

iZapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią KONTAKT

Wypowiedziany kredyt | Wypowiedziana pożyczka |  Antywindykacja

W przypadku problemów ze spłatą kredytu, wypowiedzenia kredytu lub pożyczki - prowadzimy czynności prawne zmierzające do wypracowania ugody, wznowienia umowy na etapie przedsądowym, sądowym oraz windykacyjnym.

kredyt hipoteczny

Oferujemy kompleksową pomoc prawną dla klientów, którym bank lub instytucja finansowa wypowiedziała umowę kredytową lub pożyczkę. W szczególności:

 • wstrzymujemy windykację
 • dokonujemy audytu sprawy (rozliczenia, poprawności rozliczenia i wypowiedzenia)
 • prowadzimy mediacje w zakresie wypracowania ugody
 • prowadzimy negocjacje w zakresie wypracowania ugody
 • restrukturyzujemy i konsolidujemy zobowiązania 
 • reprezentujemy klientów w postępowaniu sądowym, windykacyjnym oraz egzekucyjnym
 • przeprowadzamy postępowania upadłościowe oraz oddłużeniowe

KontaktZapraszamy do kontaktu z naszym zespołem KONTAKT

Słowa kluczowe:
[kredyt, wypowiedziany kredyt, rozwiązany kredyt, pożyczka, wypowiedziana pożyczka, hipoteka,  chwilówka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, problem z kredytem, problem z chwilówką, problem z windykacją, problem z komornikiem, upadłość]

Kalkulator leasingowy on-line wylicza wysokość raty leasingowej, po wprowadzeniu ceny przedmiotu leasingu oraz rodzaju przedmiotu leasingu. Na przecięciu wierszy (okres) oraz kolumny (opłata wstępna) wskazana jest rata miesięczna.

Zapraszamy do kontaktu z naszym personelem KONTAKT


Zapraszamy do korzystania z wynajmu. Sprawdź stawki za wynajem na portalu: www.najnajem.pl

Wypowiedziany kredyt | Oddłużanie i restrukturyzacja zobowiązań / Pomoc prawna

konsulting 

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków zapewnia kompleksowy serwis w zakresie oddłużania i restrukturyzacji kredytów. Pomagamy naszym Klientom w przypadku wypowiedzianego kredytu lub pożyczki. Prowadzimy negocjacje z bankami oraz instytucjami finansowymi. Występujemy w sporach sądowych oraz na etapie egzekucji komorniczych. Prowadzimy restrukturyzację zobowiązań. 

Restrukturyzacja zobowiązań, kredytów i pożyczek

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji zobowiązań kredytowych oraz umorzenia długu. W ramach tej pomocy w Kancelarii działa wyspecjalizowany zespół prawników, który zajmuje się obsługą prawną długów, w tym zabezpieczonych rzeczowo np. zastawem lub hipoteką.

Z uwagi na fakt, iż na rynku polskim wciąż działa wiele nierzetelnych podmiotów kredytowych, Kancelaria wychodzi naprzeciw problemom osób zadłużonych – konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy potrzebują fachowego i kompleksowego wsparcia w obsłudze swoich zobowiązań. 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną dłużników na każdym etapie ich sprawy, zwłaszcza w przypadkach wypowiedzenia kredytu lub pożyczki oraz w sytuacji prowadzonej wobec nich egzekucji komorniczej. Szczególna forma pomocy Kancelarii skierowana jest natomiast dla osób, które obsługują kredyty trudne tj. kredyty nienależycie spłacane, których suma zadłużenia przewyższa wartość obciążonego mienia lub nawet posiadanego majątku.

Klienci Kancelarii mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną, która doprowadzi do całościowej restrukturyzacji ich zadłużenia lub jego umorzenia. Kluczem do realizacji uzgodnionego celu jest wielopłaszczyznowa i skuteczna działalność Kancelarii, zarówno w relacjach z wierzycielem, z komornikiem, jak i w zakresie ewentualnej sprzedaży rzeczy obciążonych, które dłużnik skłonny jest spieniężyć w celu rozliczenia swojego zadłużenia. Działania Kancelarii mają na celu w szczególności takie dostosowanie formuły spłaty zaciągniętego kredytu, aby odpowiadała ona możliwościom finansowym Klienta Kancelarii, jak również była satysfakcjonująca dla wierzyciela i doprowadziła tym samym do ugodowej spłaty długu.

Pomoc prawna: wypowiedziany kredyt lub pożyczka, restrukturyzacja zobowiązań, konsolidacja kredytów, obrona przed egzekucją, antywindykacja 

 • Restrukturyzacja kredytów i zobowiązań  w tym zabezpieczonych hipotecznie (grupy: przedsiębiorstwa oraz konsumenci)
 • Umorzenie egzekucji  w tym z egzekucji z nieruchomości
 • Rozliczenie i ugoda z bankiem / wierzycielem
 • Wznowienie umowy kredytowej lub umowy pożyczki
 • Konsolidacja kredytów i zobowiązań
 • Negocjacje z bankami i wierzycielami  - wypracowanie ugody
 • Antywindykacja
 • Spory sądowe - przygotowanie pozwu, sprzeciwu, zarzutów
 • Mediacje
 • Upadłość - oddłużenie 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku problemów z kredytem.

 
iSzybki kontakt: kontakt

 


Sprawdź także:

Słowa kluczowe:

[kredyt, wypowiedziany kredyt, rozwiązany kredyt, pożyczka, wypowiedziana pożyczka, hipoteka,  chwilówka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, problem z kredytem, problem z chwilówką, problem z windykacją, problem z komornikiem, upadłość]

Konsulting prawny

Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków oferuje kompleksową obsługę zagadnień związanych z:

 • umowa leasingu

  • rozliczenie umowy leaisngu zgodnie z kodeksem i matematyką finansową
  • zarzuty do nakazu zapłaty z weksla
  • sprzeciw do nakazu zapłaty
  • audyt rozliczenia umowy leasingowej
  • kradzież przedmiotu leasingu
  • rozwiązanie umowy leasingu
  • wypowiedzenie umowy leasingu
  • wezwanie do zapłaty
  • karencja w spłacie
  • wznowienie umowy leasingu
 • umowa kredytowa / umowa pożyczki

  • rozliczenie umowy kredytowej / pożyczki zgodnie z kodeksem i matematyką finansową
  • zarzuty do nakazu zapłaty z weksla
  • sprzeciw do nakazu zapłaty
  • audyt rozliczenia umowy kredytowej / pożyczki
  • ugoda z bankiem
  • rozwiązanie umowy kredytu / pożyczki
  • wypowiedzenie umowy kredytu / pożyczki
  • wezwanie do zapłaty
  • karencja w spłacie / prolongata / zawieszenie spłaty
  • wznowienie umowy kredytu / pożyczki


W przypadku problemów z leasingiem, kredytem, pożyczką - wadliwego rozliczenia, windykacji lub wypowiedzenia umowy - oferujemy kompleksową pomoc wyspecjalizowanych prawników.

Słowa kluczowe:

[leasing, problem z leasingiem, pomoc prawna w umowach kredytowych / umowach pożyczki, rozliczenie umowy leasingu, kancelaria prawna, adwokat, mecenas, radca prawny, weksel, wezwanie do zapłaty, monit, windykacja w leasingu, nakaz zapłaty, zarzuty. sprzeciw, wyrok]

Konatakt z naszym zespołem: kontakt

Witamy

Dyrektor ds. sprzedażyZapraszam do korzystania z pomocy prawnej oraz usług konsultingowych.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Czy wiesz, że...

"Hipoteka - to ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu."

"Umorzenie długu -  zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia."

"Egzekucja z nieruchomości -  to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty."

 

 

 

Chmura tagów

Wypowiedziany kredyt

nieruchomosci

Masz wypowiedziany kredyt lub pożyczkę? Udzielimy pomocy prawnej sądowej oraz pozasądowej. Antywindykacja. 

Problem z chwilówką

nieruchomosci

Masz problem z chwilówką? Chętnie pomożemy i udzielimy porady prawnej. Zapraszamy!

Pomoc prawna - hipoteka

Hipoteka - pomoc prawna, oddłużanie hipoteczne

Masz problem z hipoteką? Chcesz sprzedać mieszkanie z kredytem i hipoteką lub bank prowadzi egzekucję z nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Początek strony